1 – Tilmelding

 

1.1 Bestilling & betaling

Bestilling af rejse, betaling af 1. rate, betaling af restbeløb, sygeafbestillingsforsikring og andre forsikringer, flytillæg, chalettillæg mv. skal ske via udleverede tilmeldingslink.

 

Tilmeldingen anses først bindende for rejsebureauet 5 bankdage efter modtagelse af 1. rate. Restbeløbet skal være rejsebureauet i hænde senest på den ved bestillingen anførte sidste rettidige dato for indbetaling af restbeløb. Ved for sen eller manglende betaling uden skriftlig afmelding opkræves et rykkergebyr på kr. 200,00 pr. person. Er restbeløbet ikke rejsebureauet i hænde på den ved bestillingen anførte sidste rettidige dato for indbetaling af restbeløb har rejsebureauet ret til at annullere rejsen, og acontobeløbet tabt. Bemærk venligst, at rejsen annulleres automatisk, såfremt restbeløbet ikke er rejsebureauet i hænde til tiden.

 

Har kunden ikke har gennemført tilmeldingen rettidigt opkræves et gebyr på kr. 200,- for manuel oprettelse

 

Rejsebevis skal printes før afrejse og skal medbringes på rejsen og fremvises på forlangende. Bemærk at ikke alle rejsende får udstedt rejsebevis

 

Oplysningerne, der angives i forbindelse med bestillingen samt vilkårene man accepterer, er bindende for kunden, når 1. rate er rettidigt betalt. Ved sin indbetaling forudsættes kunden at have accepteret de på deltagerbeviset og på internettet anførte vilkår for rejsen.

 

Rejsende under 18 år skal ved tilmelding udfylde e-mail på forældre/værge. Dette vil autogenerer en e-mail hvori forældre/værge skal godkende deltagelse på turen.

 

1.2 Rejseforsikring

Rejsearrangøren kan inden rejsens påbegyndelse gøre opmærksom på muligheden for at tegne en rejseforsikring, der dækker udgifterne ved hjemsendelse af bagage og hjemtransport i tilfælde af ulykke eller sygdom i det omfang, den offentlige sygesikring ikke dækker.

 

Rejseforsikringen tegnes hos en anden part, og det er denne parts forretningsbetingelser, der er gældende.

 

1.3. Sygeafbestillingsforsikringen

Garanterer at sikrede, i tilfælde af egen eller nærmeste pårørendes (ægtefælle, samlever, forældre og børn) sygdom, kan få hele det indbetalte beløb refunderet. Sygeafbestillingsforsikringen skal betales samtidig med restbetalingen for rejsen og gælder kun ved lægedokumenteret akut sygdom, der gør det umuligt at deltage i den bestilte rejse. En opstået sygdom skal omgående meldes til rejsebureauet.

Sker en afbestilling grundet lægedokumenteret sygdom, vil hele rejsens pris blive tilbagebetalt, dog ikke sygeafbestillingsforsikringen pris. Forudsætningen for tilbagebetaling er, at rejsebureauet modtager afbestillingen før afrejsedagen samt en lægeerklæring med diagnose senest 7 dage efter afbestillingen. I tvivlstilfælde forbeholder rejsebureauet sig retten til en vurdering fra egen læge.

Alle vurderinger bliver foretaget eksternt af rejsebureauets samarbejdspartner.

 

1.4. Tillæg

Tillæg for fx chalet, flytransport og tomsengstillæg indgår som del af restbeløbet og tillægsprisen skal dermed betales sammen med denne, hvis ikke andet er oplyst af rejsebureauet. Tilmelding er bindende for kunden når 1. rate er rettidigt betalt.

 

1.5. Ophold

Rejsebureauet vil forsøge at efterkomme kundens ønske om et bestemt residens/chalet, men kan ikke garantere dette. Såvidt som muligt vil navn på det residens eller chalet som kunden har ønsket at bo i fremgå af rejsebevis eller tilmeldingslink. Der kan forekomme sidste øjebliks ændringer, der bevirker at kunden rykkes til andet residens eller chalet af tilsvarende standard som det ønskede.

 

Écart ski tours forsøger at imødekomme alle rejsedeltagernes ønsker om lejlighedstørrelser, der kan dog forekomme residenser hvor alle ønsker ikke er mulige. Det vil således også i enkelte tilfælde være nødvendigt at sammensætte deltagere på tværs af skolen/gruppen i lejligheder. Rejsebureauet vil altid bestræbe sig på at fylde residenser op, der vil derfor blive opkrævet et gebyr ved ønske om tomseng, svarende til residensets pris på denne.

 

Har man ved tilmelding oprettet en værelse, dog uden at have fyldt alle pladserne, kan værelset efter varsel blive splittet og rejsende blive fordelt vilkårligt på forskellige værelser.

 

Rejsebureauet vil bestræbe sig på at skaffe lejlighedsnummer til den lejlighed eller det chalet som kunden skal bo i, men rejsebureauet kan ikke holdes til ansvar for sidste øjebliks ændringer, der bevirker at det på rejsebeviset anførte lejlighedsnummer ændres til et andet ved udlevering af nøglen.

 

2 – Ændring og afbestilling inden afrejse

 

2.1. På rejsebureauets foranledning

Rejsebureauet har ret til at ændre eller aflyse rejsen på følgende vilkår: Såfremt rejsebureauet inden afrejse aflyser rejsen, skal kunden hurtigst muligt informeres herom. Det samme gælder, hvis det inden afrejse viser sig, at rejsebureauet ikke vil kunne levere de aftalte ydelser. Såfremt en ændring medfører, at rejsens økonomiske værdi falder, har kunden ret til at modtage et nedslag i prisen, som svarer til værdiforringelsen. Dette gælder dog ikke for ændringer eller uregelmæssigheder, som almindeligvis må betragtes som bagatelagtige.

 

En rejse kan af rejsebureauet aflyses på grund af force majeure, vejrlig eller andre udefrakommende omstændigheder, som ligger udenfor arrangørens kontrol. I sådanne tilfælde er arrangøren forpligtet til omgående at underrette de tilmeldte rejsedeltagere. En rejse kan ligeledes aflyses eller ændres som følge af, at et tilstrækkeligt antal tilmeldinger på en afgang ikke er opnået (min. 45 tilmeldte). Er dette tilfældet, er arrangøren forpligtet til snarest at underrette dem, der har tilmeldt sig rejsen. (For aflysninger dog senest 28 dage før afrejsedagen. For ændringer dog senest 5 dage før afrejsen).

 

2.2. Ændringer på kundens foranledning

Hvis kunden efter betaling af 1. rate og/eller restbeløbet ønsker foretaget ændringer med gælder følgende regler:

 

Tilpasning af rejsen ved fx ændring af liftkort, skiskole, transportform, arrangementer, skileje og busafgang etc. skal senest foretages inden sidste betalingsdato. Ændringer er gratis frem til sidste rettidig dato for indbetaling af restbeløb, herefter er rejsebureauet berettiget til at opkræve et ændringsgebyr på kr. 200,- pr. ændring. Tilpasning af rejsen er ikke mulig senere end 42 døgn (6 uger) før den oprindelig aftalte rejsedag. Dog vil det være muligt at tilkøbe arrangementer og skileje frem til 21 døgn (3 uger) før den oprindeligt aftalte rejsedag.

Efter 1. rate er det ikke muligt at få refunderet nogle dele af sin  flyrejse

Eventuelle prisforskelle i forhold til gældende prisliste opkræves hos eller refunderes til kunden. Ændringsgebyret indbetales samtidig med eller umiddelbart efter ændringen, således at der som minimum er indbetalt hele rejsens pris plus ændringsgebyr.

 

2.3 Aflysninger på kundens foranledning

Kunden har ret til at afbestille rejsen på nedenstående vilkår, med mindre bureauet senest ved aftalens indgåelse har oplyst, at afbestilling grundet underleverandørens (f.eks. flyselskabers) forhold ikke kan ske, uden at hele rejsens pris er tabt.

 

Ved afbestilling af en rejse gælder følgende regler:

 

  1. a) Ved afbestilling frem til sidste frist for indbetaling af restbeløb tilbagebetales det af kunden indbetalte beløb med fradrag af 1. rate
  2. b) Ved afbestilling efter sidste frist for betaling af restbeløb, ved for sent fremmøde eller ved kundens udeblivelse uden af rejsebureauet på forhånd godkendt afbestilling har kunden ikke krav på tilbagebetaling af nogen del af sin indbetaling. Udeblivelse eller for sent fremmøde betragtes som en aflysning af hele rejsen.

2.4 Overdragelse af rejsen

Såfremt kunden ønsker at overdrage rejsen til en anden, der opfylder alle betingelser for at deltage i rejsen, betales et ændringsgebyr på kr. 750,-. Overdragelse kan kun ske til personer, der endnu ikke er tilmeldt turen. Overdragelser kan som udgangspunkt ikke ske senere end 42 døgn (6 uger) før den oprindeligt planlagte rejsedag. Det er ikke muligt at overdrage flyrejser. En overdragelse skal godkendes via e-mail af rejsebureauet, samt af både sælger og køber.

Ønsker kunden at overdrage sin flyrejse kan dette gøres frem til 6 uger før afrejse. Flyrejsen kan kun overdrages til andre personer som deltager på grupperejsen. Ved en sådan overdragelse vil der opkræves et ændringsgebyr af kr. 400,-

 

3 – Den rejsendes pligter og ansvar

 

Den rejsende er forpligtet til at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse, som rejsebureauet eller dennes repræsentant samt flyselskab m.fl. fastsætter. Den rejsende skal respektere de ordensbestemmelser, som fastsættes med hensyn til transporten til og fra bestemmelsesstedet samt for ophold på hoteller m.v. Den rejsende er til en hver tid forpligtet til at følge henstillinger fra rejsebureauet eller dets repræsentant.

 

Grov eller gentagne overtrædelser af overstående kan medføre bortvisning fra rejseselskab og/eller residens/chalet, således at videre ophold og hjemrejse må foretages på den rejsendes egen foranledning og for egen regning.

 

Den rejsende skal kunne tage vare på sig selv eller rejse med en, som kan hjælpe med personlig assistance, hvis det er påkrævet.

 

Den rejsende er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med almindelige erstatningsansvarsregler for skader, han forvolder på ejendele, som tilhører medrejsende, rejsebureauet, rejseledere, luftfartsselskab, residens, chalet m.v.

 

Den rejsende er selv ansvarlig for at have gyldigt pas, visum og eventuelle vaccinationer. Rejsebureauet kan ikke stilles til ansvar for evt. omkostninger, som undladelse heraf måtte medføre for den rejsende. Det påhviler den rejsende selv at afholde alle evt. udgifter, som skyldes mangler i ovennævnte.

 

Den rejsende er ligeledes ansvarlig for eventuelle følger af sygdom, ulykkestilfælde og lignende under rejsen, og det påhviler den rejsende selv at afholde udgifter til lægehjælp, hospitalsophold, særlig hjemtransport m.v. Det påhviler den rejsende selv at holde sig orienteret hos rejselederen eller gennem opslag på opholdsstedet om hjemrejsetidspunkt, herunder om eventuel ændring heraf i forhold til det på rejsebeviset anførte tidspunkt. Den rejsende anbefales at kontakte rejsebureauets lokale repræsentant 24 timer inden hjemrejse med henblik på at få bekræftet tidspunktet for denne. Den rejsende bærer selv ansvaret for, at såvel egen person som bagage er egnet til fly- og/eller bustransport. Kaptajnen/chaufføren kan afsætte personer, som på grund af sygdom, overdreven beruselse eller andre årsager efter hans/hendes skøn er uegnede til at deltage i rejsen eller til gene for medpassagerer. Der ydes ikke refusion for eventuelle uudnyttede dele af rejsen, herunder udflugter eller andre arrangementer på bestemmelsesstedet.

 

I Frankrig gælder de samme regler vedr. udskænkning af alkohol samt adgang til barer og diskoteker som i Danmark. Det er den rejsendes eget ansvar at overholde de nationale regler. Evt. bøder eller andre former for straf påhviler udelukkende den rejsende.

 

3.1 Ansvarsdepositum

 

Ansvarsdepositum: Man skal være opmærksom på at der kan forlanges depositum på stedet. De to muligheder der kan være relevant for dig er at du enten skal aflevere kreditkort oplysninger eller lægge et kontant beløb. Guiderne vil så vidt muligt forsøge at informere om hvilken procedure der gør sig gældende for netop din lejlighed. Ansvarsdepositum er en sag imellem gæst og udlejer, rejsebureaet kan ikke holdes ansvarligt for dette. Ved ankomst til residens udleveres ordensregler, hvis disse ikke bliver fulgt kan depositummet i tilfælde blive trukket. Bemærk at franske destinationer er meget strikse med depositum og i tilfælde også tildeler fællesbøder. Læs derfor ordenreglementet grundigt, og udfyld inventarlister med største omhu.

 

3.2 Bagage og tyveri

 

écart ski tours kan ikke gøres ansvarlig for bagage eller effekter, der bortkommer eller beskadiges under transporter eller rejsen i øvrigt, end ikke hvis disse opbevares i et af écarts anviste bagagerier eller transporteres i et af écarts anviste transportmidler.

 

Det gælder derudover ved bortkomst eller skader på rejsegods, som direkte skyldes forsømmelse fra écart eller dets busselskabs side, skal der rettes henvendelse til eget forsikringsselskab.

 

Hvis rejsedeltageren bliver udsat for tyveri på destinationen, skal dette omgående meldes til det lokale politi med henblik på at få en politirapport, som kan fremvises til eget forsikringsselskab. Ved tyveri af eget ski-udstyr kræver de franske myndigheder at man kan fremvise dokumentation på ejerskab af udstyret. Écart ski tours opfordrer derfor alle rejsedeltagere til at medbringe en kvittering på deres udstyr. Det pålægger den rejsende selv at melde tyveriet, dette kan ikke gøres af rejseselskabet.

 

Rejsedeltagerne bør sikre sig at være tilfredsstillende dækket ved bortkomst eller beskadigelse af bagage under hele rejsen. Dette enten ved egen forsikring eller ved at tegne en rejseforsikring.

 

4 – E-mail og telefonummer

 

4.1 Ved bestilling accepterer du at modtage information fra écart ski tours på din angivne e-mail og på dit angivne telefonnummer omkring rejsen, vejrudsigter, arrangementer, fremtidige nyhedsbreve og lignende i forbindelse med skituren.

 

4.2 Det påhviler den rejsende selv at have udleveret den korrekte e-mail og det korrekte telefonnummer samt at holde sig informeret via disse. Rejseselskabet kan ikke holdes ansvarlig for tabt information grundet ulæste e-mails.

 

4.3 For mindreårige er det påkrævet at angive den korrekte mailadresse på sin værge

 

5 – Reklamationer

 

Eventuelle reklamationer skal med henblik på afhjælpning på stedet gøres gældende over for rejsebureau, rejselederen eller rejsebureauets lokale repræsentant inden 7 dage efter hjemkomst. Undladelse heraf vil normalt medføre tab af retten til senere at kræve erstatning. Dette gælder dog ikke, hvis rejsebureauet har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt, eller såfremt kravet skyldes skade på den rejsendes person.

 

Reklamationer over fejl eller mangler, som ikke har kunnet udbedres på destinationen, skal fremsættes skriftligt til rejsebureauet senest 14 døgn (2 uger) efter rejsens afslutning. Det påhviler den rejsende selv at levere bevisførelsen i så fald mangler eller skader skulle finde sted.

 

Efterlysning af glemte sager skal ske omgående efter hjemkomsten. Vi gør opmærksom på, at écart ski tours og Sundio Scandinavia har erstatningspligt efter branchens normale regler og normer.

 

Teknisk arrangør: Sundio Scandinavia – Medlem af Rejsegarantifonden Reg. Nr. 2231

 

Nedenfor finder du eksempler på hvad rejsebetingelserne betyder i praksis. Eksemplerne er ikke udtømmende og skal alene anses som generel vejledning.

 

Eksempler:

 

Eks 1. Jens Jensen (JJ) har glemt at indbetale restbeløbet i tide og sidste frist for rettidig indbetaling af restbeløb er nu overskredet. Såfremt der stadig er plads på rejsen opkræves et rykkergebyr på kr. 200,00. Såfremt der ikke længere er plads på rejsen, annulleres rejsen/denne.

 

I tilfælde af at JJ når at indbetale restbeløbet samt rykkergebyret, inden rejsebureauet har annulleret rejsen, er rejsen stadig gældende. Har JJ derimod kun indbetalt restbeløbet og ikke rykkergebyret, kan rejsen stadig annulleres.

 

Eks. 2: JJ bliver syg kort inden rejsen og har rettidigt tegnet en sygeafbestillingsforsikring, og indsender også en lægeerklæring som foreskrevet. Lægeerklæringen indeholder dog ingen diagnose, og derfor bliver afbestillingen afvist. JJ når ikke at få indsendt en ny lægeerklæring med diagnose inden for de 7 dage, og derfor kan han ikke få rejsen refunderet.

 

Eks 3: JJ har bestilt sygeafbestillingsforsikring og har betalt den til tiden. 2 uger før afrejse viser det sig at hans knæskade ikke når at hele tilstrækkeligt og JJ kan ikke deltage i turen. Han indsender en lægeerklæring på dette. Denne bliver afvist da der er tale om en eksisterende skade og ikke et akut tilfælde.

 

Eks. 4: En eller flere lifter på en given destination lukkes af de lokale myndigheder efter, at JJ har bestilt rejsen. Rejsebureauet fastholder prisen på rejsen, men informerer JJ om ændringen hurtigst muligt, og i sammenråd med rejsende forsøger at finde en løsning .

 

4.a. JJ ønsker at ophæve rejsen men vender ikke tilbage inden for den givne tidsperiode. Hans manglende svar fortolkes herved som stiltiende accept, hvorfor han ikke efterfølgende kan ophæve købet af rejsen.

 

4.b. JJ ønsker ikke at hæve rejsen, men vil kort inden afrejse have erstatning pga. de lukkede lifter. Eftersom rejsebureauet har informeret om de ændrede vilkår, og JJ ikke har ønsket at hæve købet, har han accepteret de nye betingelser for rejsen og kan derfor ikke kræve erstatning eller pris nedsalg.

 

Eks 5: Den sportshal eller lign. som rejsebureauet samarbejder med, lukker 2 uger før JJ skal af sted på sin ferie. Sportshallen når ikke at åbne igen, og derfor har rejsebureauet ikke længere mulighed for at tilbyde arrangementer af samme grad som før. Da den vigtigste generiske del af rejsen er skiløb og skiferie må ændringen anses for bagatelagtig, og rejsebureauet er derfor ikke forpligtet til at tilbyde JJ at hæve købet af rejsen.

 

Eks 6: Vejene til en given skidestination lukkes pga. kraftigt snevejr, dette medfører desværre, at JJ’s bus ikke kan komme op af bjerget, og JJ bliver væsentlig forsinket. Da dette tydeligvis er force majeure, kan JJ’s ikke kræve kompensation eller erstatning for den væsentlige forsinkelse.

 

Eks 7: På grund af sene afbud er den gruppe, JJ rejser med nu kun 44 personer i alt, og dermed er de ikke nok til at fylde en hel bus alene. Rejsebureauet ser sig derfor nødsaget til sætte JJ’s gruppe sammen med en anden gruppe, og dette medfører at afrejsestedet ændres, og rejsetiden forøges en smule. JJ’s gruppe er blevet informeret om ændringen 5 dage før afrejsen, og ændringen er derfor gyldig.

 

Eks 8: JJ kommer for sent til morgenbussen, da togene er aflyst. Der er desværre ikke plads på aftenbussen, og JJ’s sene fremmøde anses som en aflysning. JJ vil kunne genoptage rejsen, såfremt han selv finder frem til destinationen, dog skal han snarest muligt kontakte rejsebureauets repræsentanter ved ankomst til destinationen.

 

8.a JJ’s gruppe er under 45 personer og skal derfor dele bus med en anden gruppe. JJ’s gruppe bliver hentet sidst, dog er bussen kørt i en grøft og bliver derfor væsenligt forsinket. JJ bliver løbende opdateret på status dog uden konkret tidsramme. Denne forsinkelser påhviler busselskabet og kan derfor ikke tilskrives rejseselskabet som ikke er erstatningspligtigt.

 

Eks 9: JJ finder ud af, at han ikke kan rejse med på skiferien på grund af en eksamen. Desværre er restbetalingsdatoen til rejsen overskredet, og da der ikke er tale om sygdom, kan JJ ikke få sit restbeløb refunderet. Hvis der er mindre end 42 døgn til afrejse kan JJ heller ikke overdrage din rejse til Bent Bentsen (BB).

 

Eks. 9: JJ bestiller og betaler for skileje, men det viser sig, at JJ får et par ski i julegave. JJ kontakter rejsebureauet d. 2 januar og ønsker at afbestille skilejen:

 

9 a. JJ skal først rejse mere end 42 døgn efter han kontakter rejsebureauet og kan derfor godt annullere skilejen mod et gebyr på 200 kr.

 

9 b. JJ skal rejse mindre 42 døgn efter han kontakter rejsebureauet og kan derfor ikke annullere sin bestilling af skileje.

 

Eks. 10: JJ har bestilt skiskole, men desværre kommer skilæreren ikke til den første time. JJ nævner ikke noget for rejsebureauts repræsentanter på rejsen. Efter rejsen vælger JJ dog at klage over den manglende første undervisningstime.

 

Da JJ ikke har kontaktet de lokale guider, personligt eller via telefon og gjort opmærksom på manglen senest 30 timer efter manglen er blevet opdaget kan JJ ikke gøre krav på kompensation.

 

Eks. 11: JJ ankommer til en given destination og indkvarterer sig i sin lejlighed sammen med sine venner. Beboerne i lejligheden overtræder flere ordensbestemmelser på hotellet, idet der bl.a. er larm fra lejligheden efter kl. 22.00. Opførslen er så grov, at residensen beslutter at smide lejlighedens beboere ud, og de får trukket hele deres ansvarsdepositum.

 

Rejsebureauet vil selvfølgelig forsøge at hjælpe, men er dog ikke forpligtet til at hjælpe beboerne med at finde et nyt sted. Beboerne bør derfor forlade byen og tage hjem for egen regning.

 

11.a. Det viser sig, at JJ muligvis ikke har været i lejligheden, mens larmen har fundet sted. ”Hele lejligheden” er dog blevet smidt ud, og da JJ er en beboer i lejligheden, bliver han også smidt ud, da han som beboer er medansvarlig for opførslen i lejligheden.

 

11.b. Det viser sig, at JJ er under 18 år og hans værge/forældre bliver derfor kontaktet. Enten bliver JJ sendt hjem for egen regning, ellers må forældre/værge komme og hente JJ.

 

Eks. 12: JJ overholder ikke ordensreglerne under transporten. Til trods for gentagne henvendelser og henstillinger fra guiden eller chaufføren fortsætter JJ med at bryde ordensreglerne eksempelvis ved overdreven beruselse, besiddelser af ulovlige rusmidler, ulovlige våben eller ved at være generende for andre gæster. Buschaufføren og guider er nødsaget til at bortvise JJ på en rasteplads, og han er ikke længere velkommen på turen, hvorfor han må rejse hjem for egen regning.

 

Eks. 13: På vejen ned til destinationen kører JJs bus igennem Schweiz. JJ er ikke EU eller EØS borger og har ikke de nødvendige papirer i orden og bliver derfor stoppet ved grænsen til Schweiz. Her vil grænsepolitiet ikke tillade JJs indrejse eller gennemrejse. JJ bliver nødsaget til at stå af bussen og rejse hjem for egen regning.

 

Eks. 14: JJ har bestilt morgenbus hjem (tidlig hjemrejse), men vil egentlig gerne med aftenbussen (sen hjemrejse). Derfor kontakter han en af rejsebureauets repræsentanter og siger, at han gerne vil med en aftenbus hjem. Rejsebureauets repræsentant kan ikke garantere JJ en plads, men vil undersøge mulighederne. JJ hører ikke fra rejsebureauets repræsentant, men formoder at han kan køre med aftenbus nu, hvor han har bedt om det.

 

JJ vælger at tage ud på ski, og har ikke taget sin mobiltelefon med. Da JJ ikke har fået bekræftet, at han skal med en aftenbus, kan han ikke formode, at han ikke skal med morgenbussen. JJs udeblivelse vil herefter blive betragtet som en annullering af den fortsatte rejse og han kan således ikke være sikker på at komme hjem med en aftenbus. Bekræftelsen skal fremgå skriftlig fra rejsebureauets repræsentanter

 

Eks. 15: JJ ankommer til lejligheden sammen med de andre beboere, hvor de opdager, at der er cigarethullet i gulvtæppet samt at en del af inventaret i lejligheden er beskadiget. De undlader at aflevere inventarlisten. Da lejligheden bliver kontrolleret, efter at JJ og de andre beboere har forladt lejligheden, bemærker hotellet/residensen skaderne i gulvet og på inventaret. Da JJ og de andre beboere i lejligheden ikke har indrapporteret nogle mangler i lejligheden, bliver de nødsaget til at erstatte det beskadiget.

 

Eks. 16: JJ kommer ved et uheld til at vælte et skab i den lejlighed, hvor han er indkvarteret. Skaderne er forholdsvist store og erstatning af det ødelagte og beskadiget overstiger ansvarsdepositummet. JJ skal herefter allerede på destinationen betale erstatningsbeløbet. I så fald JJ nægter at betale erstatningsbeløbet er rejsebureauet ikke pålagt at have JJ med hjem, da han har overtrådt ordensreglementet. Når erstatningen er betalt kan JJ herefter evt. kontakte sit eget forsikringsselskab.

 

Eks. 17: JJ og de andre beboere i lejligheden benytter ikke de dertil indrettede skraldespande til deres affald, men stiller i stedet affaldet efter for godt befindende på gangen/svalegangen. Erstatningen bliver trukket i deres ansvarsdepositum eller skal betales direkte til residensen inden afrejse fra destinationen.

 

Eks. 18: JJ og de andre beboere i lejligheden står desværre for sent op den sidste dag og når ikke at gøre ordentlig rent i lejligheden. Derudover har de i løbet af ugen mistet en nøgle til lejligheden. JJ og de andre beboere er nødsaget til at betale erstatning for nøglen og en afgift for ekstra rengøring. Rejseselskabets guider kan ikke godkende rengøringen kan kun anvise efter normal sund fornuft.

 

Eks. 19: JJ ankommer til destinationen og bliver indkvarteret i sin lejlighed. Afløbet fra vasken er stoppet og bruseren på badeværelset virker ikke. JJ informerer dog på intet tidspunkt under rejsen rejsebureauets repræsentanter om manglerne i lejligheden. Da JJ kommer hjem, vælger han dog at klage og kræve erstatning for manglerne i lejligheden. Da JJ ikke har gjort rejsebureauet eller dets repræsentanter opmærksom på problemet eller manglen, og dermed ikke givet mulighed for afhjælpning, har JJ ikke krav på nogen erstatning. I så fald at der er rettet henvendelse til rejsebureauets guider på destinationen skal der kunne fremvises en skriftlig kvittering for dette i form af SMS eller underskrevet papir.

 

Eks. 20: På rejsens næstsidste dag springer der et vandrør i JJs lejlighed, hvorved JJ får beskadiget nogle ting. Desværre har hverken JJ eller de andre beboere mulighed for at kontakte rejsebureauet eller dets repræsentanter inden afrejse. JJ og beboerne glemmer dog alt om skaderne, og først da JJ skal på ski igen med sine forældre 4 uger efter ferien, kommer han i tanke om skaderne og skriver til rejsebureauet 32 dage efter rejsen. Da klagefristen på 7 dage er overskredet kan rejsebureauet vælge ikke at forholde sig til reklamationen og evt. erstatning kan blive afvist.

 

Eks. 21: JJ tilmelder sig en grupperejse med gruppen AA. JJ kan dog ikke finde nogen at bo sammen med og bliver derfor placeret med 3 andre, han umiddelbart ikke kender. JJ kan ikke kræve at få en lejlighed for sig selv, og kan ikke kræve kompensation, fordi han bor alene. Alle lejligheder skal i princippet indeholde det antal personer, der er plads til i den pågældende lejlighed. Ydermere kan JJ ikke forlange at blive flyttet fra nogen personer, han har accepteret at bo sammen med.

Opdateret d. 30/5-2016

Rejsegarantifonden

For os hos écart ski tours er det vigtigt at vores gæster kan føle sig trygge. Vi er derfor selvfølgelig medlem af rejsegarantifonden

Rejsegarantifonden: 2231